Aktsomhetsvurdering

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering Hålogaland Teater AS for 1.7.2022 til 30.6.2023.

Bildet viser forsiden av Hålogaland Teater
Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jfr. § 1.

Hålogaland Teater AS er omfattet av loven og forplikter seg til å overholde kravene som gis i denne loven. 

Selskapsform, finansiering og formål

Hålogaland Teater AS (920093914) er organisert som et aksjeselskap som eies av Troms og Finnmark fylkeskommune (75 %) og Tromsø Kommune (25 %). 

Billettinntekter og andre inntekter utgjør et normalår rundt 10 prosent av årsomsetningen. HT er en profesjonell kulturinstitusjon som har flerdimensjonale resultatkrav og formål. Driften skal ikke gi økonomisk overskudd til sine eiere. 

Formålet er å drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark fylke, og det som står i forbindelse med dette. Teaterets misjon er å drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark og bidra til kunstnerisk utvikling og fornyelse. Vi skal ivareta vårt samfunnsansvar ved å gi alle tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og bidra til demokratiutvikling. Målet er å gi folket i nord teateropplevelser på høyeste nivå.  

Staten gir også føringer for teaterets virksomhet gjennom sine årlige tilskuddsbrev.
Målene for regjeringens politikk på musikk- og scenekunstområdet, jf. Prop 1 S (2022–2023), er å legge til rette for 

- produksjon og formidling av ulike musikk- og scenekunstuttrykk av høy kvalitet over hele  
 landet 
- kunstnerisk utvikling og fornyelse av musikk- og scenekunstuttrykk 
- et musikk- og scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt og mangfoldig publikum 

Om Hålogaland Teater

HT er landsdelens største teaterhus. Teateret produserer egne teaterforestillinger med interne krefter, gjennomfører samarbeidsproduksjoner og har gjestespill på besøk i sine lokaler. I tillegg leies kafeen ut til kafedrift, med tilhørende arrangementer. 

Kunstproduksjon, inkludert: dramaturgiat, produktutviklingssjef, utøvende kunstnere (skuespillere, musikere, dansere), kunstfaglig ansvarlige (regissører, scenografer og designere) og teaterets arbeid med barn og unge – Lille HT – svarer til teatersjefen. 

I tillegg til de primære kunstproduserende avdelingene er det flere avdelinger eller roller som sørger for infrastruktur og støtte. 

Plan- og turnesjef, produksjonsteknisk sjef, kommunikasjonssjef, HR-sjef/innkjøpssjef og stab er organisert under ledelse av direktør. Plan- og turneavdelingen håndterer produksjonsplanlegging og avvikling. Produksjonsteknisk avdeling sørger for sceneteknikk, lys, lyd og billedproduksjon. I denne avdelingen er det også ulike verksteder: kulisseverksted (snekkere, maler, smie), maskeverksted, rekvisittverksted og kostymeverksted. I tillegg ligger byggeteknisk drift, vedlikehold og renhold i denne avdelingen. Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for kommunikasjon og markedsarbeidet ved teateret. 

Direktør har overordnet ansvar for budsjettering, regnskap, innkjøp og lønn for hele selskapet, dette utføres i tett samarbeid med stab og HR/innkjøpssjef. 

Selskapet har ca. 68 fast ansatte og på åremål. I tillegg hadde teateret i 2022 95 engasjerte personale, hovedsakelig innenfor kunstnerisk personell (instruktører, scenografer, musikere, kostymedesignere og skuespillere). Engasjementene var på 2-4 måneder. Omgjort utgjorde dette 77,91 årsverk i 2022. 

HTs bygg i Tromsø rommer fem scener (inkludert foajescenen) for fremføringer. Teateret turnerer også med forestillinger i Troms og Finnmark, hvor teateret samarbeider med ulike lokale arrangører. Teateret hadde i 2022 89,4 millioner i offentlige tilskudd og egeninntekter, hvorav 6,6 millioner utgjorde billettinntekter. Publikumstallet var i 2022 33.868, hvorav 8.328 besøkende var på turne. Det ble spilt 283 forestillinger.

Teaterets organisasjonskart
Teaterets organisasjonskart per 01.01.2020. 
Avtaleverk og systemer for medarbeiderinnflytelse
 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift

Hålogaland Teater AS er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og har tilhørende rutiner og systemer for forvaltning av disse prosessene.

Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt tilleggsformål er å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

I forskriften er det angitt ulike terskelverdier som har betydning for hvilke deler av forskriften som gjelder. I utgangspunktet er det tre typer terskelverdier som gjør seg gjeldende. Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse er p.t. på 100.000 NOK ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Den andre typen terskelverdi er den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner NOK ekskl. mva. Anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene, skal i hovedsak følge del II i forskriften. Den tredje typen terskelverdi er EØS-terskelverdier. Det er angitt ulike EØS-terskelverdier i forskriften for ulike typer anskaffelser, jf. § 5-3.

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Medarbeiderinnflytelse


Teatret har et tett samarbeid med tillitsvalgte internt ved teatret. Teatrets ledelse gjennomfører kvartalsvis møter med samtlige tillitsvalgte. Det avholdes normalt fem-seks møter årlig i teatrets arbeidsmiljøutvalg.

På bransjenivå samarbeider vi med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO) om å etablere retningslinjer og bransjestandarder som også har relevans inn mot kravene i Åpenhetsloven. NTO har blant annet etablert følgende:

I tillegg samarbeider vi med vår arbeidsgiverorganisasjon Spekter om spørsmål knyttet til norsk arbeidsliv.

Teateret har etablerte verneombud i alle avdelinger, disse inngår også i de kvartalsvis samarbeidsmøtene.

Varslingsrutiner

Hålogaland Teater har etablert en egen varslingsrutine og alle som arbeider i organisasjonen kan varsle om kritikkverdige forhold. Det er definert varslingskanaler slik at det skal være enkelt for alle å varsle, og det er mulig å varsle anonymt. Rutinen er informert om og er lett tilgjengelig for alle. Gjennom denne rutinen er det lagt godt til rette for at opplevd diskriminering, mobbing/trakassering, brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og andre kritikkverdige forhold kan fanges opp.

Tariffavtaler

Det er inngått tariffavtale mellom arbeidsgiver og ansatte. Alle ansatte, vikarer og kortidsengasjerte omfattes av avtalen. Ansettelsen sikrer at lønn og arbeidsvilkår er ivaretatt etter norsk standard, men også̊ ulykkesforsikring, pensjonsavtale, samt rett til sykepenger og trygdeytelser i henhold til folketrygdloven. I tillegg følges bransjeavtalene som gjelder for kunst- og kulturlivet i Norge.

Miljøarbeidet

Hålogaland Teater har utarbeidet et grønt veikart som skal påvirke produksjonsvalg. Dette arbeidet skal videreutvikles det kommende året til å omfatte mer detaljerte tiltaksplaner.

Kartlegging av avvik, farer og problemer

Teateret har etablerte rutiner for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i driften av organisasjonen. Dette inkluderer rutiner for gjennomføring av risikovurderinger av virksomheten, avdelinger og produksjoner, som skal bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt. Det er etablert et digitalt avvikssystem som gjør oppfølging, analyser og tiltak oversiktlig.

Vurdering av effekter

I teaterets vurdering har vi i første omgang satt søkelys på at vi har på plass interne roller, møteplasser, rutiner og avtaler som oppfyller kravene og legger til rette for at grunnleggende menneskerettigheter opprettholdes. Det kan dokumenteres at alle våre ansatte og engasjerte medarbeider har anstendige arbeidsforhold. Vi har ikke avdekket noen risikoer i dette arbeidet.

Teaterets produksjoner baserer seg på leveranser fra et større antall leverandører og innkjøpene er ofte for små til at de faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har plukket ut en testgruppe på 10 leverandører som har levert for mer enn 100.000 NOK i 2022. Av de utvalgte oppgir 50 % at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger i sitt arbeid. Høsten 2023 sender teateret ut selverklæringsskjema til leverandørene under terskelverdien på 100.000 NOK for å avklare hvor mange av dem som følger opp åpenhetslovens krav.

Arbeidet så langt viser at vi har interne rutiner på plass. Innledende kartlegging av eksterne leverandører viser lav risiko med utgangspunkt i geografisk lokasjon av våre leverandører. Halvparten av testgruppen vi har undersøkt opplyser at de etterlever aktsomhetsvurderingen. Vi har på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å si at det blant våre leverandører ikke foregår brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Det er behov for videre undersøkelser og kontinuerlig bevissthet i arbeidet framover.

Tiltak som er eller planlegges iverksatt.

Utsendelse av selverklæringsskjema til utvalg av leverandører under terskelverdi på 100.000 NOK.

Utsendelse av selverklæringsskjema til leverandører over terskelverdi på 100.000 NOK.

Nytt tillegg i alle kontrakter:
Hålogaland Teater AS legger til grunn at hensynet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas, i tråd med kravene i Åpenhetsloven, av partene i denne avtalen.

Forankre ansvarlighet i teaterets interne retningslinjer.

Rett til informasjon etter § 6 i Åpenhetsloven.
 

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på̊ informasjon om HTs virksomhet og hvordan virksomheten handterer faktiske og mulige negative konsekvenser etter §4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Spørsmål som gjelder HTs virksomhet i henhold til åpenhetsloven, kan rettes til post@ht.tr.no.

Tromsø 30. juni 2023.