- Uten den frie kunsten vil verden slutte å utvikle seg

Egill Pálsson støtter Fri kunst

FRI KUNST 2020 – denne uka feirer vi kunstnerisk ytringsfrihet.

Når jeg tenker på ytringsfrihet og fri kunst, bringer det meg til George Orwell som i sine dystopiske analyser av 1984 skriver følgende:

«Will the man in the street ever feel that freedom of the mind is as important and as much in need of being defended as his daily bread?»

Det er sterke stemmer rundt oss som vil undergrave ytringsfriheten og mange applauderer.

«What is needed is the right to print what one believes to be true, without having to fear bullying or blackmail from any side», skriver Orwell.

Når enkelte politikere og støttespillerne deres fortsetter å mobbe journalister og kunstnere og ytrer meninger som i seg selv er fornærmende, enten det er for å forsvare seg selv eller bare for å unngå dialogen, har vi et alvorlig problem. Og igjen er det mange som applauderer...

Ytringsfriheten er under angrep når utsagn avfeies som politisk korrekthet eller til og med falske nyheter. Det snur alle rammene for den offentlige samtalen på hodet. Det er som i den verden heksene i Macbeth beskriver der “godt er ondt og ondt er godt”, det er en opp-ned-verden.

“If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear», er et annet berømt Orwell-sitat.

Og her kommer kunsten inn i bildet. Kunsten sier det uforsvarlige, gjør det utenkelige og bryter opp det som ikke kan flyttes. Uten den frie kunsten ville verden slutte å bevege seg, slutte å utvikle seg og ikke lenger bli tvunget til å tenke nytt, revurdere sin egen moral, sine ideologier, og viktigst av alt, sine egne begrensninger.

FRI KUNST 2020: En feiring av kunstnerisk ytringsfrihet

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.
 
Egill Pálsson
Påtroppende teatersjef, Hålogaland TeaterWhen thinking about freedom of speech and art, it takes me to George Orwell who, in his dystopian analyses of 1984, writes the following:

«Will the man in the street ever feel that freedom of the mind is as important and as much in need of being defended as his daily bread?»

There are strong voices all around us that will undermine the freedom of speech and a lot of people applaud.

«What is needed is the right to print what one believes to be true, without having to fear bullying or blackmail from any side», Orwell writes.

As some politicians and their supporters continue to bully journalists and artists and express opinions that are insulting in themselves, whether for self-defense or to avoid dialogue, we have a serious problem. And again, many people rejoice ...

When freedom of speech is under attack, for example when statements are dismissed as political correctness or even fake news, all frameworks for public conversation are turned upside down. It's like in the world the Macbeth witches describe where "good is evil and evil is good", it's an upside-down world.

“If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear», is another famous Orwell-quote.

And this is where art comes into the picture. Art says the irresponsible, does the unthinkable and breaks up what cannot be moved. Without free art, the world would stop moving, stop evolving and no longer be forced to rethink, re-evaluate its own morals, its ideologies, and most importantly, its own limitations.

FRI KUNST 2020: This week we celebrate freedom of art and expression.

We stand together to help artists and art institutions - in all countries - to create and practice their art freely, without threats and persecution. This is a fundamental right and a prerequisite for a free and democratic society.
 
Egill Pálsson
Hålogaland Teater
 
 

Publiseringsdato
02.03.2020